Ook een groenblauw schoolplein?

Wil je een groenblauw schoolplein aanleggen? Hier vind je een stappenplan met veel ideeën hoe je dit het beste kunt aanpakken. Je kan ook onze webinars bekijken. Onder stap 7 vind je een link naar de webinars.

 1. Stap 1

  Het idee, het initiatief

  Een groen schoolplein aanleggen doe je niet in je eentje. Denk na wie hierbij zou kunnen helpen.

  Zoek ondersteuning en maak een werkgroep

  Een werkgroep kan bestaan uit twee personen, maar het ligt meer voor de hand om een gevarieerde, grotere, groep mensen te kiezen.

  Aandachtspunten
  • Begin met het maken van een overzicht van elke groep of persoon die je kan helpen om het plan te realiseren.Denk aan directie, leerkrachten, ouderraad, ouders en eventueel buurtbewoners.
  • Zorg dat je binnen de school draagvlak creëert.
  • Ga in gesprek met de ‘hulptroepen’, breng je enthousiasme over en vraag naar hun mogelijke rol en inbreng. Leg toezeggingen zoveel mogelijk vast.
  • Bepaal wie de kartrekker van het project is;
  • Maak subgroepen verantwoordelijk voor onderdelen (ontwerp, financiën, communicatie, draagvlak creëren bij ouders en in de buurt, de aanleg, onderhoud, enzovoort);
  • Denk na over een vergaderschema, niet elke groep hoeft elke keer mee te vergaderen;

  Start de eerste vergadering met een enthousiasmerende presentatie. Deze website kan je op veel ideeën brengen of neem hiervoor eventueel contact op met een ervaren ontwerper.

  Brainstorm

  Het is belangrijk om in een vroeg stadium helder te krijgen wat gewenst is. Het hele terrein aanpakken of een deel daarvan? Speelvoorzieningen, een moestuin, ruimte voor dieren? Wil je ook dat het schoolterrein gebruikt wordt tijdens de lessen of is het juist de bedoeling dat het schoolplein alleen een groenblauw speelplein is? Is het schoolplein toegankelijk voor de buurt? Je kunt een brainstorm organiseren voor een (grote) groep betrokkenen. Je zult zien dat de wildste ideeën op tafel komen.

  Aandachtspunten
  • Wie wil je betrekken bij de brainstorm? Denk aan ouders, kinderen, leerkrachten, andere gebruikers van het pand, buurtbewoners.
  • In een brainstorm gaat het om vrij denken. Kan niet of mag niet bestaat (nog) niet.
  • Zorg dat de werkgroep de regie houdt en dat duidelijk is dat het om ideeën gaat. Niet alles kan worden uitgevoerd;
  • Het is heel inspirerend om bij andere scholen te gaan kijken die een groenblauw schoolplein hebben aangelegd.
  • Haal foto’s en informatie van internet. Kijk ook eens in openbare heem- en natuurtuinen of regel iemand voor een inspirerende lezing.
  • Maak kopieën van de plattegrond van het schoolterrein en laat elke groep haar ideeën intekenen.
  • Kinderen weten heel goed wat ze willen. Het is zeker goed hen ook al in deze eerste fase van het proces erbij te betrekken door ze bijvoorbeeld in de eigen klas tekeningen of collages te laten maken hoe zij een groenblauw schoolplein zien.
  • Verzamelen van alle ideeën.

   

 2. Stap 2

  De voorbereiding

  In de voorbereiding ga je op zoek naar medewerking en hulp van buitenaf. Ook ga je inventariseren hoe je aan de middelen komt om het groenblauwe schoolplein te realiseren, zoals sponsoring en subsidies.

  Bepaal wat je wilt bereiken

  Betrek het waterschap en de gemeente in dit stadium, ze kunnen je informeren over de mogelijkheden rondom het vergroenen van het plein en het zichtbaar maken, vasthouden, infiltreren of zelfs hergebruiken van het regenwater.

  Aandachtspunten
  • Vraag hulp bij bijvoorbeeld een afdeling Natuur- en Milieueducatie, een natuurvereniging, een praktijkopleiding (voor stagiaires of hulp bij de aanleg), een ontwerper van groenblauwe schoolpleinen of een ecologisch hoveniersbedrijf met ervaring in het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen.
  • Formuleer de randvoorwaarden.
  • Verdiep je in de wettelijke kaders zoals vergunningen.
  • Denk na over beheer.
  • Informeer en betrek buurtbewoners erbij om draagvlak te krijgen van de buurt.
  • Informeer naar de subsidiemogelijkheden van bijvoorbeeld de provincie, de gemeente, het waterschap en overige subsidiegevers in de omgeving. Kijk bij financiele bijdrage voor meer informatie.
  • Denk ook aan bedrijven die misschien willen sponsoren of gratis (plant)materiaal willen leveren.
  • Maak een planning.
  • Bij het onttegelen van een schoolplein moet rekening worden gehouden met mogelijke verontreiniging in de grond. Door het weghalen van tegels kunnen kinderen in contact komen met de verontreinigde bodem. Met name voor kinderen is dit risico aanwezig,omdat zij sneller met vieze handen in de mond zitten.
   Voor een speelplaats waarvan geen recente gegevens van de bodemkwaliteit bekend zijn, adviseren wij daarom om voorafgaand aan de herinrichting een bodemonderzoek te doen.
   Een bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek en het bemonsteren en analyseren van de grond. Het is raadzaam om voor deze werkzaamheden een erkend onderzoeksbureau in te schakelen. De regionale omgevingsdiensten kunnen helpen met het vooronderzoek en het contact opnemen met milieu adviesbureau.
  Valkuil

  Er zijn scholen die onvoldoende aandacht hebben voor de voorbereiding. Op dag één liggen de tegels er al uit. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen inspraak hebben gehad, zodat het ook ‘hun’ plein wordt en zij er ook goed voor willen zorgen. Oriënteer je goed op de mogelijkheden, neem de randvoorwaarden van de school/ het plein in acht en denk na over gebruik en het onderhoud van het plein na de oplevering.

   

 3. Stap 3

  Het ontwerp

  In de ontwerpfase is het belangrijk alle ideeën te verzamelen, prioriteiten aan te brengen en een plan te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen, de mogelijkheden en de eisen.

  Ideeën, wensen en eisen

  Tijdens de brainstorm zijn al veel ideeën verzameld. Waarschijnlijk heeft iedereen een ideaalbeeld van hoe het groenblauwe schoolplein eruit zou kunnen zien. In de ontwerpfase is het belangrijk alle ideeën te verzamelen, prioriteiten aan te brengen en een plan te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen, de mogelijkheden en de eisen. Het is goed om in deze fase het ambitieniveau voor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid te bepalen. Hoe wil je met het schoolplein bijdragen aan het behoud en de versterking van biodiversiteit en de klimaatbestendigheid in de wijk? Denk ook na over educatie, wil je dat een onderdeel maken van het schoolplein?

  Aandachtspunten
  • Verzamel alle ideeën uit de brainstormfase en leg hier de randvoorwaarden naast.
  • Geef per idee de (on)mogelijkheden aan.
  • Het is belangrijk om de mogelijkheden van het plein te laten aansluiten bij de gebruikers.
  • Bepaal aan de hand van de ideeënlijst welke elementen minimaal ‘vereist zijn’ (de eisen) en welke ideeën ‘gewenst’ zijn (de wensen).
  • Bepaal je ambities en de uitstraling van het plein. Hoe verwerk je dat straks in het ontwerp?
  • Bepaal wie het ontwerp gaat maken. Dit kan een ontwerpbureau gespecialiseerd in groene speelruimteszijn maar ook een ervaren ouder/ leerkracht/ omwonende.
  • Kies bij voorkeur voor een groenblauw schoolplein dat na schooltijd kan worden gebruikt door de wijk.
  • Denk na over hoe het groenblauwe schoolplein is geïntegreerd in de totale visie van de school.
  • Denk na over de kosten. Zoek uit wat bepaalde aanpassingen en objecten kosten.

  Uitdaging en veiligheid

  Als variant op no cure, no pay zeggen de Engelsen het zo mooi: no risc, no play. Risico’s horen bij het leven en alleen door oefening leren kinderen risico’s inschatten en gevaren te omzeilen.

  De wereld waarin kinderen opgroeien is zonder meer vol gevaren. Het water van grachten, singels en kanalen, vaak zonder enige vorm van afscheiding, betekent gevaar. Kinderen vanwege die gevaren binnenhouden, is zeker geen goede oplossing. Binnen gebeuren nog meer ongelukken dan buiten en uitsluitend voor het scherm hangen, levert gauw overgewicht, concentratie- en contactstoornissen op. Goed ingerichte plekken bij scholen zijn dus juist zeer wenselijk!
  Natuurspeelplekken bieden extra mogelijkheden adequaat te leren omgaan met de risico’s die het leven om ons heen met zich meebrengt.
  Op deze plekken is het mogelijk risico’s aanvaardbaar te houden door een (wettelijk verplichte) risico-analyse / veiligheidscheck en regelmatige inspectie.

  Meer hierover lezen?

  Biodiversiteit en klimaatbestendigheid

  Bij de aanleg van het plein kan bij uitstek aandacht worden geschonken aan het water, de natuurlijke cycli en het weer, de flora en fauna en hoe deze met elkaar samengaan en samenwerken. Werk op een ecologische, milieuvriendelijke manier aan het groenblauwe plein. Hierdoor stimuleer je een natuurlijk evenwicht. De ambities kunnen nu worden vertaald naar acties.

  Aandachtspunten
  • Inventariseer welke materialen al aanwezig zijn, zodat kan worden bekeken hoe zij kunnen worden hergebruikt.
  • Inventariseer wat er al is aan bomen, planten, dieren en regenwatervoorzieningen.
  • Inheemse plantensoorten groeien het beste en vergen het minste onderhoud.
  • Ga na welke soorten natuur in de omliggende wijk voorkomen en probeer hier in het ontwerp op aan te sluiten met de planten op het plein.
  • Zorg waar dat kan voor natuurlijke afscheidingen in plaats van hekwerk. Een haag trekt veel vogels en andere dieren aan en ziet er ook nog eens veel aantrekkelijker uit dan een hek of een schutting.
  • Denk na hoe het prettig vertoeven blijft op hete dagen: schaduwbomen, pergola en stromend water.
  • Denk na hoe je het regenwater kan verwerken op het plein, zodat het niet via het riool afgevoerd hoeft te worden.
  • Breng in beeld waar de regenpijpen zijn. Is de ondergrond geschikt voor infiltratie? Is er een sloot in de buurt voor de overloop van het overtollige water?
  • Om kikkers en andere waterbeestjes aan te trekken kun je een poel of vijver aanleggen.
  • Nestkastjes, bijenhotel, insectenbak of mierenbak: kinderen vinden het geweldig om kleine dieren van dichtbij te bekijken.
  • Gebruik geen planten die giftig kunnen zijn, zoals akelei (Aquilegia), doornappel (Datura), goudenregen (Laburnum), lupine (Lupinus), monnikskap (Aconitum), nachtschade (Solanum), peperboompje (Daphne), venijnboom (Taxus) en vingerhoedskruid (Digitalis purpurea).
  • Plant struiken met stekels op plekken waar je liever geen kinderen wilt laten spelen.
  • Kies ‘speelvaste’ planten op plekken waar veel wordt gerend.
  • Gebruik eens een druif voor de pergola, dat levert schaduw en druiven.
  • Plant een boom, liefst meerdere grotere zodat er direct schaduw valt op het plein. Kijk ook waar je schaduw wilt hebben.
  • Water stroomt van hoog naar laag. Zorg voor hoge en lage plekken op het plein en leidt de greppels en gootjes daarlangs.
  • Plaats een regenton.
  • Een handbediende waterpomp om het water van het diepste gedeelte weer omhoog te pompen maakt het watersysteem beleefbaar en is een leuke speelaanleiding.
  • Kijk voor meer inspiratie bij ‘Maatregelen’.

  Het ontwerp

  Nu alle wensen, ideeën en eisen zijn geformuleerd, kan de ontwerper aan de slag. Wanneer het eerste ontwerp is gepresenteerd, worden alle opmerkingen verzameld en teruggegeven aan de ontwerper. Deze gaat het ontwerp aanpassen naar een definitief ontwerp.

  Aandachtspunten
  • Laat het eerste voorlopige ontwerp opleveren met een grove kostenraming.
  • Presenteer het voorlopige ontwerp aan de betrokkenen, ook aan de kinderen.
  • Koppel de belangrijkste opmerkingen terug naar de ontwerper.
  • Benut het presentatiemoment om doelgroepen te betrekken en geld in te zamelen, bijvoorbeeld door het houden van een plantenmarkt.
  • Geef publiciteit aan de plannen via huis-aan-huisbladen of andere media.
  • Houd rekening met een aanleg in fasen.

   

   

 4. Stap 4

  Het definitief plan

  Het is handig om op basis van het voorlopig ontwerp een werkplanning te maken. Wie doet wat en wanneer?

  Werkplanning

  Aandachtspunten
  • Noteer in een schema alle activiteiten die nog gedaan moeten worden.
  • Denk niet alleen aan het plein zelf, maar ook aan de feestelijke oplevering, het informeren van ouders, omwonenden en andere betrokkenen en het regelen van een artikel + foto voor in de huis-aan-huisbladen en social media.
  • Het is handig om in de werkplanning aan te geven wie voor welke activiteit verantwoordelijk is en wie de uitvoering daadwerkelijk ter hand neemt.
  • Veel werk kan door vrijwilligers (ouders, omwonenden) worden gedaan, dat is niet alleen kostenbesparend, maar ook goed voor de betrokkenheid. Denk aan tegels weghalen, puinruimen, afval afvoeren, muurtjes stapelen, verven. Ook kinderen kunnen helpen met bijvoorbeeld het dragen van tegels.
  • Schakel voor sommige werkzaamheden professionele hulp in.
  • Het is belangrijk om op basis van het voorlopig ontwerp de begroting bij te stellen.
  • Neem onderhoud en beheer mee in de begroting.
  • Ga eventueel op zoek naar extra inkomstenbronnen.
  • Denk aan de mogelijkheid kostenbesparend te werken. Gratis hulp bij de werkzaamheden kan veel arbeidsloon besparen. Via Marktplaats worden soms hele partijen bestrating of plantmateriaal gratis aangeboden. Blijf wel de gewenste kwaliteit in het oog houden!
  • Organiseer samen met de kinderen activiteiten waarbij je geld inzamelt voor het groenblauwe schoolplein (rommelmarkt, plantenmarkt, sponsorloop, verkoop van knutselwerken).
  • Zorg voor een dekkende begroting voordat je het ontwerp definitief laat maken.
  • Presenteer het definitieve ontwerp aan ouders, kinderen, omwonenden en leerkrachten bijvoorbeeld tijdens een (nieuwjaars)borrel. De tekeningen en maquettes zijn te zien op een tentoonstelling, er draait een film over de inspraakprocedure.

   

 5. Stap 5

  De aanleg

  Hoe groter de omvang en ambities van het project, hoe meer werk er verzet dient te worden.

  Coördinatie

  In de meeste gevallen zal het logisch zijn om de aanleg van het groenblauwe schoolplein uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Dit is echter bijna altijd de grootse kostenpost. Om kosten te sparen kun je overwegen om de aanleg in fases te doen, om er ouders bij te betrekken en/of de kinderen ook een rol te laten spelen. Gebruik van chemische middelen tegen bijvoorbeeld ongedierte is niet nodig omdat de natuur zelf een plaag of probleem oplost. Hierdoor kunnen kinderen zonder problemen met hun handen in de aarde zitten.

  Aandachtspunten
  • Probeer een aannemer te vinden die het als een uitdaging ziet om rekening te houden met biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Kijk voor geschikte adressen op de kaart van Wilde Weelde.
  • Maak geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, maar zoek naar natuurlijke alternatieven. Geef dit door aan de hovenier.
  • Zorg voor goede communicatie naar alle partijen.
  • Genereer aandacht bij media en verantwoordelijken in de politiek.
  • Zorg voor vakbekwame begeleiding voor het zware en technische werk (grondverzet, watersysteem, grote stenen, bomen plaatsen).
  • Betrek ook kinderen bij de uitvoering. Vraag bijvoorbeeld de kinderen zaadjes of stekjes uit hun eigen tuin mee te nemen voor het nieuwe plein.
  • Houd rekening met de tijd van het jaar waarin je iets wilt aanleggen of veranderen. Het is bijvoorbeeld handig om in het snoeiseizoen om houtsnippers te vragen. Die krijg je dan vaak gratis mee, terwijl je er in andere seizoenen voor moet betalen.
  • Voor vers gekapte boomstammen kun je bij Staatsbosbeheer (buiten het broedseizoen van half juli tot half maart) terecht.
  • Recycle zo veel mogelijk oude materialen. Met oude tegels kun je bijvoorbeeld mozaïek maken en met oude stenen en dakpannen kun je een gekke bank metselen.
  • Organiseer de benodigde materialen goed.
  • Zorg voor voldoende medewerkers. Het succesvolst is een mix van deskundigen, betrokken medewerkers en gemotiveerde vrijwilligers.
  • Maak een nieuwsbrief waarin je vertelt hoe het er met het nieuwe plein voor staat en wat er nodig is om het nog mooier te maken. Ouders komen dan vaak vanzelf met praktische tips of hulp.
 6. Stap 6

  Gebruik en beheer

  En dan is het eindelijk zover! Het groenblauwe schoolplein is aangelegd en kan in gebruik worden genomen.

  Gebruik

  Een leuk idee is het om de  ingebruikname van het groenblauwe schoolplein te vieren met bijvoorbeeld het planten van een bijzondere boom.

  Aandachtspunten
  • Houd de eerste tijd met elkaar (leerkrachten, omwonende, ouders, kinderen) een logboek bij (hoe wordt de tuin gebruikt, wanneer en door wie?). Schrijf ideeën voor verbetering op, nieuwe wensen enzovoort.
  • Evalueer na een aantal weken het gebruik van het plein. Wat is er goed, zijn er nog verbeterpunten?
  • Spreek na een aantal weken af met het bedrijf dat het plein heeft aangelegd. Bespreek alle nieuwe inzichten.
  • Check de uitgaven met de begroting en stuur een afrekening naar de financiële partners.
  • Bij een semi-openbaar plein kunnen omwonenden een rol spelen in het sleutelbeheer.
  • Veranker het spelen en werken in de natuurrijke buitenruimte in het schoolplan.
  • Maak ook foto’s van gebruik en beheer, leuk voor op de website of in de krant.

  Natuurlijk spelen en leren

  Vanzelfsprekend is het een enorme verrijking voor de leerlingen dat zij de kans krijgen te spelen in een natuurlijke omgeving. Naast dat je ander speelgedrag zult opmerken is de verwachting dat de leerlingen zich beter zullen ontwikkelen dan op een tegelplein. De vraag is echter of je het plein ‘slechts’ gaat/blijft gebruiken als speelplaats voor de pauze of dat je het groenblauwe schoolplein echt zult integreren in het onderwijs dat je biedt.

  Aandachtspunten
  • Zoek contact met het natuur en milieueducatie-centrum en bespreek hoe je groenblauwe schoolplein kan worden ingezet bij natuur- en milieueducatie. Maak een link tussen veldwerk en de methode voor natuuronderwijs of maak een map met werkbladen en andere opdrachten voor veldwerk, verbonden met een jaarschema. Zie ook de beheer- en beleefkalender.
  • Denk creatief na welke lessen nog meer buiten gegeven kunnen worden. Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld reken-, taal- en tekenlessen. Zorg voor voldoende hulpmaterialen, zoals bijvoorbeeld insectenpotjes met loepjes. Laat leerkrachten oefenen met de organisatie en de leiding van het veldwerk op het schoolterrein. Doe hetzelfde als er een moestuin is. Kijk bij ‘Educatie’ voor nog meer voorbeelden.
  • Speel in op de wensen en zaken waar kinderen zelf mee komen.
  • Houd een logboek bij van de soorten planten en dieren die op het plein worden ontdekt. Laat de kinderen er foto’s of tekeningen bij maken.
  • Maak een kalender met daarin de soorten planten en dieren die op het plein te vinden zijn en hoe grofweg het weer was (nat/droog, zonnig/bedekt, warm/koud) in alle maanden. Kijk ook hoe dat per jaar verandert.
  Onderhoud

  Een groenblauw speelplein zal voortdurend veranderen, door het spelen van de kinderen en door het beheer. Als bomen en struiken moeten worden gesnoeid en geknot, kan het overgebleven materiaal op de speelplek als speelmateriaal worden gebruikt, of er kan compost van worden gemaakt voor de tuin. Kinderen kunnen op het groenblauwe schoolplein leren met respect met de natuurlijke omgeving om te gaan. Verder zullen ze leren dat niet alle planten die onverwacht opkomen onkruid zijn en dat ze niet alles mogen plukken, omdat er dan geen herstel meer plaatsvindt. Schoolpleinen waar groenten en vruchten worden geteeld, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan kennis van gezonde voeding. En de kinderen zullen meer ervaren over de natuurlijke waterkringloop, regen, transport door slootjes, bergen en infiltreren.

  Aandachtspunten
  • Bespreek met directie en leerkrachten hoe het onderhoud van het schoolplein past in het lesprogramma (mogelijke thema’s: zaaien/ oogsten, snoeien, verzorging planten/bomen, waterstromen, pompen).
  • Informeer bij aanbieders van (groot) onderhoud naar de mogelijkheden en kosten.
  • Stel een plan op voor regulier onderhoud (dagelijks/ wekelijks), jaarlijks/seizoensonderhoud en een plan voor de lange termijn.
  • Maak iemand verantwoordelijk binnen je team voor het onderhoud en beheer.
  • Maak een beheer -en beleefkalender. Zie de beheer -en beleefkalender van het IVN of maak deze samen met de kinderen.
  • Je neemt het onderhoud van het plein op in het lesprogramma en gaat samen met de kinderen onkruid wieden, snoeien, opbinden, schoffelen, zaailingen verwijderen, goten schoonmaken, doorvoeren ontstoppen, enzovoort. Dit kan roulerend per klas, of in een adoptiesysteem per tuingedeelte / -element. Denk ook aan de groene daken.
  • Je huurt een hoveniersbedrijf in voor het jaarlijkse groot onderhoud zoals, onder andere, snoeien en aanvullen van houtsnippers.
  • Houd in de gaten of de beheerder op ecologische, milieuvriendelijke manier het plein onderhoudt.
  • Je organiseert met ouders/ leerkrachten/ wijkcentra tuinwerkdagen.
  • Je werkt met studenten in het kader van maatschappelijke stages of relevante opleidingen.
  • Je richt een tuingroep op die de tuin zal onderhouden, eventueel onder leiding van een (ecologische) hovenier.
  • Vrijwilligers inschakelen via lokale maatschappelijke organisaties.
  • Bij een bijdrage van Fonds1818 kunt u een interessante workshop over beheer volgen. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Financiële bijdrage’.
  • Leg een composthoop aan om het natuurlijk afval te hergebruiken.
  • Zet een regenton neer om regenwater op te vangen om de planten water mee te geven.
  • Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van leidingwater. Laat de natuur een beetje haar eigen gang gaan.
  Valkuil
  • Kinderen weten niet altijd hoe zij op het groenblauwe schoolplein kunnen spelen. Soms is het nodig hun te leren dat de natuur ook zorg nodig heeft.
  • Leerkrachten realiseren zich soms onvoldoende dat het groenblauwe schoolplein van hen een andere houding vraagt. Rondlopen tijdens de pauze (in plaats van vanaf één punt alles kunnen overzien), vragen over planten en dieren beantwoorden en het plein gebruiken voor hun lessen. Een workshop over de mogelijkheden die het plein biedt voor leerkrachten werkt heel enthousiasmerend. Neem hierover contact met het natuur- en milieueducatiecentrum bij je in de buurt.
  • Als er niet goed is nagedacht over het onderhoud, komt de levensduur van het groenblauwe schoolplein onder druk te staan.

  Geïnspireerd op informatie van Fonds1818.

   

 7. Stap 7

  Webinars groenblauwe schoolpleinen

  Er zijn drie webinars: Buurtbetrokkenheid, Beheer & onderhoud en Financiering.

  Buurtbetrokkenheid

  Hoe betrek ik kinderen, ouders en de buurt bij het groenblauwe plein? Hoe betrek ik buurtbewoners bij het onderhoud van het plein? Welke buurtfunctie kan het plein vervullen? Deze en andere vragen rondom participatie komen tijdens dit webinar aan bod.

  Beheer en Onderhoud

  Hoe stel ik een beheer- en onderhoudsplan op? En wie betrek ik daarbij? Hoe hou ik het plein op de lange termijn op orde en betaalbaar?

  Deze en andere vragen rondom onderhoud & beheer komen tijdens dit webinar aan bod.

  Financiering

  Hoe maak je een groenblauw schoolplein financieel bereikbaar? Met welke kosten moet je rekening houden? En welke vormen van financiering zijn er? Deze en andere vragen rondom financiering komen tijdens dit webinar aan bod.

Voorbeeld-
projecten

Het is heel inspirerend om bij andere scholen te gaan kijken naar een groenblauw schoolplein in de praktijk. Kijk bij de voorbeeldprojecten om ideeën op te doen.

 

Alle projecten

Hoe een Stimuleringsbijdrage aanvragen?

Wil jij ook een groenblauw schoolplein aanleggen? Kijk dan bij:

 
 

Meer informatie

 
 

Maatregelen die jouw plein groenblauwer maken

Kijk eens door de lijst van mogelijke maatregelen om jouw schoolplein groenblauw te maken en doe inspiratie op.

1
2
3

Maatregel

Gootjes en waterlopen maken water beleefbaar

Een waterloop gemaakt van verschillende open goten geeft urenlang speelplezier.

Lees meer

Maatregel

Waterdoorlatende (half)verharding

Veel van de verharding op een schoolplein kan vervangen worden door regenwater doorlatende verharding.

Lees meer

Maatregel

Amfitheater/ buitenlokaal en tijdelijke waterberging

Een amfitheater is te gebruiken als buitenlokaal, een plek voor voorstellingen en voor waterberging bij extreme regenbuien.

Lees meer
Alle maatregelen

Let op

Onderhoud en beheer van het plein

Tijdens de vakanties staat de natuur niet stil op jouw schoolplein. Zorg er voor dat er mensen zijn die in de vakantie het plein beheren en onderhouden.

Kijk bij het punt 6 ‘Gebruik en beheer’ van het stappenplan voor meer acties en tips voor het onderhoudsplan van jouw groenblauw schoolplein.

Zelfs buurtbewoners helpen mee met aanleggen en onderhoud van het schoolplein.

Aan de slag!

Het schoolplein hoeft niet in één keer groen. Kleine stappen zijn oké! Je kunt je plein ook in een langer proces aanleggen.

Contact