Financiëlebijdragen

Er zijn verschillende subsidieverstrekkers en fondsen die kunnen helpen bij het financieren van de aanleg van een groenblauw schoolplein. Voorbeelden zijn gemeentes, waterschappen en fondsen. Fonds1818, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fonds Westland, RaboWestland Fonds, Jantje Beton en Stichting de Groot Fonds zijn voorbeelden van fondsen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van jouw groenblauw schoolplein. Kijk in het onderstaande overzicht of check bij deze fondsen zelf of zij in jouw regio een bijdrage leveren. Tot slot zijn er vaak ook regionale subsidieverstrekkers of bedrijven die bereid zijn te sponsoren.

Sommige gemeentes vallen onder meerdere waterschappen. Wil je controleren onder welk waterschap jouw school valt? Zoek dan op postcode op waterschappen.nl

Tips

  • Begin op tijd met het regelen van de financiering van het groenblauwe schoolplein.
  • Begin bij jouw gemeente, vaak weten zij waar je nog meer terecht kan!
  • Vraag of de stichting waaronder jouw school valt iets kan bijdragen aan het nieuwe schoolplein.
  • Zet een sponsoractie op met behulp van de kinderen!

Provincie Zuid-Holland

‘Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen’
Het Themafonds is en samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en het Prins Bernard Cultuurfonds. Er is een financiële bijdrage van € 1.000 – € 15.000, maximaal 50% van de kosten worden vergoed. Hieronder vallen: begeleidingskosten, weghalen van verharding, graafwerkzaamheden, natuurbelevings- en spelelementen, het aanplanten van groen (bloeiend) plantmateriaal en alle daadwerkelijke water (bewustzijns) maatregelen (grindkoffers, watergootjes, waterspeelelement, regenton etc.)
Scholen die een toekenning hebben gekregen van het Themafonds krijgen als extra een gratis buitenlestraining aangeboden van IVN Zuid-Holland (max 5 docenten per school). Meld je aan op IVN Training buitenles Zuid-Holland

website

Hoogheemraadschap van Delfland

De stimuleringsregeling Klimaatadaptatie is wegens succes niet meer beschikbaar! Zie voor informatie de website van Delfland.

website

Hoogheemraadschap van Rijnland

‘Maatschappelijke Initiatieven’
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland zetten we de verbindende kracht van water centraal. Water raakt ons immers allemaal. Het klimaatbestendig maken van onze regio is iets dat we alleen samen kunnen bereiken. Daarom stimuleert Rijnland de energie, creativiteit en het ondernemerschap van bewoners, organisaties en bedrijven middels het programma ‘maatschappelijke initiatieven’

We hebben in het bijzonder aandacht voor groen blauwe schoolpleinen en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Heb jij als school al plannen liggen en kan je de hulp en expertise van ons waterschap goed gebruiken? Stuur dan een mail met je plannen naar info@rijnland.net o.v.v. Buurt ideeën.
Rijnland kan daarnaast een financiële bijdrage bieden tot maximaal 25% van de begroting met een maximum van € 10.000,- (zolang het jaarlijkse budget reikt).

website

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

‘Financiële bijdrage voor een groenblauwe omgeving’
We zijn vooral op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen in het waterbeheer. We verlenen hiervoor eenmalige subsidie aan bewoners en bedrijven voor financiering van initiatieven op gebied van de waterschapstaken zoals genoemd in het waterbeheerplan. De initiatieven staan in het teken van bevordering van duurzaam waterbeheer en/of waterbewustzijn binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap.

Waterschap Rivierenland

‘Subsidieregeling Klimaatactief’
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,= voor elke aanvraag. Bij samenwerkingsprojecten in de buurt, geïnitieerd door bijvoorbeeld buurtorganisaties, kan de subsidiebijdrage door het bestuur worden verhoogd naar maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000. In totaal is 500.000,- beschikbaar. Alleen de uitvoeringskosten van de maatregel komen in aanmerking voor subsidie. In bijzondere gevallen kunnen de voorbereidingskosten worden vergoed. Deze regeling loopt t/m 31 december 2021.

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

‘Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven’
Ook in 2021 kunnen buurtbewoners, wijknetwerken, schoolbesturen en belangenverenigingen weer een beroep doen op de subsidiepot ‘Blauwe Bewoners Initiatieven’ van De Stichtse Rijnlanden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Het budget is beperkt; aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

website

Fonds 1818

Fonds 1818 geeft bijdrages voor het vergroenen van schoolpleinen. Zij steunen de organisaties die gevestigd zijn in hun regio en/of gericht zijn op de inwoners van hun regio. De regio van van Fonds 1818 bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Zoeterwoude. Per aanvraag stelt Fonds 1818 een bijdrage beschikbaar van maximaal €10.000,- en eventueel als alles écht klopt €15.000,-.
Als jouw school staat in één van de regio's van Fonds 1818 dan kun jij hier een bijdrage aanvragen. Kijk voor de spelregels en de voorwaarden op de website van Fonds 1818.

Workshop “Groene schoolpleinen” Regio Fonds 1818


Eindelijk wat en aanwinst…. het schoolplein is met veel bloed zweet en tranen vergroend. Wat zijn de leerlingen, ouders en leerkrachten er blij mee. Er wordt heel goed en intensief gebruik van gemaakt. Maar oh jeeh, al dat spelen, ontdekken en beleven met soms wel 200 lln. op 1 dag, dat vraagt nogal wat van zo’n plein. Speelerosie! Hoe houden we het zo? Wat moeten we regelen? Budget? Wat moet er iedere maand gebeuren? Hoe betrekken we hier de leerlingen bij? Wat kunnen we er educatief mee?
Fonds 1818 heeft veel scholen een subsidie gegeven. Maar kwam er ook snel achter dat dit niet voldoende was. Schoolteams moeten geholpen worden bij het onderhouden van het groene plein. Scholen krijgen nu een Workshop ” Onsgroeneschoolplein” aangeboden.

3 workshops voor: Beheer -onderhoud - educatie.

In de regio hebben in 2019 al 124 scholen deelgenomen aan deze workshop.
Lees voor meer informatie over het workshopprogramma en de deelname van Lillian Smith van OBS De Grote Beer uit Den Haag.

website

Fonds Schiedam Vlaardingen

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ook scholen in dit gebied kunnen bij het Fonds terecht voor een donatie.
In de afgelopen jaren heeft het Fonds al aan tientallen scholen een donatie verstrekt voor de realisatie van een uitdagend schoolplein.
Voor scholen die een groenblauw schoolplein willen realiseren, stelt het Fonds een startdonatie van € 2.000,- beschikbaar voor de planvorming. Daarnaast kan er via het aanvraagformulier een donatie worden gevraagd voor het gehele plan. Hierbij geldt geen maximum bedrag. Wel moet de aanvraag worden ingediend door het schoolbestuur en het plein moet ook buiten schooltijd toegankelijk zijn voor de wijk..

Heeft u voornemens om een uitdagend schoolplein te realiseren, neem dan contact met ons op via 010-4754033, algemeen@fondssv.nl of neem een kijkje op de website

website

Gemeente Westland

De gemeente verdubbelt in 2020 de bijdrage die Delfland verleent voor maatregelen aan het plein. De aanvraag kan gedaan worden met de beschikking van Delfland. Houd dus rekening met enige doorlooptijd. Na 31 december 2020 wordt deze regeling stopgezet.
Als jouw school staat in de Gemeente Westland dan kun jij hier subsidie aanvragen.

website

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag draagt bij in de ontwerpkosten. Voor iedere school die een ontwerp van een groenblauw schoolplein maakt is maximaal 2000 euro beschikbaar.
De vergoeding voor ontwerpkosten voor een groen-blauw schoolplein maakt deel uit van de subsidieregeling Cofinanciering energiebesparende maatregelen en groen-blauwe schoolpleinen. Als jouw school staat in de Gemeente Den Haag dan kun jij hier subsidie aanvragen.

In gemeente Den Haag organiseert Stichting Duurzaam Den Haag, de Operatie Steenbreek. Zij staan voor samen de verstening van de stad tegengaan, door tuinen, pleinen en straten groener te maken.
Duurzaam Den Haag biedt voor scholen een financiële bijdrage aan m.b.t. beplanting en/of een container voor de afvoer van tegels.
Zij kunnen ook een straat/buurtvergroeningsactie organiseren waarbij buurtbewoners en ouders ook tegels uit hun eigen tuin/geveltuin kunnen komen omruilen voor gratis planten.
Zo maken we samen de buurt groener en mooier. Kijk op de website voor meer informatie.

Daarnaast verbinden we de scholen met partnerorganisaties die scholen verder kunnen ondersteunen met advies, kennis, materiaal en financiën.

website

Gemeente Vlaardingen

Bomen, struiken, bloemen, gras… waar kunnen kinderen fijner spelen en bewegen dan in een groene omgeving? Een groene omgeving is bovendien een omgeving waar regenwater de grond in kan zakken of gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een moestuintje water te geven. Een plek die leuk en gezond is voor kinderen en bovendien een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijke en natuurvriendelijke stad! Daarom kunnen scholen subsidie aanvragen voor het inrichten van een groenblauwe schoolomgeving.

Als er minder regenwater in het riool terecht komt, vermindert de kans op wateroverlast bij hevige regenbuien. Bovendien is een groenblauwe schoolomgeving een fijne avontuurlijke speelomgeving voor kinderen. Groen zorgt voor koelte op hete dagen. Een groene schoolomgeving is niet voor niets één van de pijlers van de ‘Gezonde School’. Een groenblauw ‘schoolplein’ is verder te gebruiken voor buitenlessen en is uitnodigend voor kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Bovendien kan uw school zo een inspiratie zijn voor ouders, verzorgers en buurtbewoners om ook hun leefomgeving groener te maken en regenwater af te koppelen van het riool.

De gemeente levert met een subsidie een financiële bijdrage om scholen te helpen met de aanleg van een groenblauwe schoolomgeving. Let op: informeer ook eens bij andere organisaties (bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland) naar aanvullende mogelijkheden voor een subsidie voor een groenblauwe schoolomgeving.

website

Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam ondersteunt initiatieven van scholen op het gebied van vergroening en het klimaatbestendig maken van schoolpleinen. Kijk op de website onder het kopje ' klimaattips voor bedrijven organisaties en scholen'

website

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt de aanleg van Groene of groenblauwe schoolpleinen vanuit het duurzaamheidsprogramma. Voor maximaal 3 scholen per kalenderjaar is een maximale bijdrage van € 5.000,- beschikbaar. Bij de toekenning van de bijdrage wordt gekeken naar het plan zelf en de meerwaarde voor de omgeving. Neem contact op via uw vaste contactpersoon binnen de afdeling onderwijs van de gemeente.

Gemeente Rotterdam

Basisscholen in Rotterdam kunnen subsidie aanvragen om hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk te maken. Aanvragen kan van 15 september 2020 tot en met 14 november 2020 via de onderstaande knop 'website'. 

Maximaal € 80.000


De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per basisschool. Het totale beschikbare budget is € 400.000, goed voor minimaal vijf groenblauwe schoolpleinen. De subsidie is onder meer bedoeld voor ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. Ook is er subsidie voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen. De gemeente stelt als voorwaarde voor de subsidie dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor buurtkinderen. Hierdoor profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt.

Puntentelling


De aanvragen worden beoordeeld en van een puntentelling voorzien. De hoogst scorende scholen krijgen subsidie. Een school kan punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maken meer kans op subsidie. Hetzelfde geldt voor buurten waar overgewicht voorkomt onder kinderen.

Rotterdam gaat voor groen


Deze subsidie maakt onderdeel uit van Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams WeerWoord. Vanuit het actieprogramma Rotterdam gaat voor groen investeert de gemeente - samen met bedrijven, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties - in 20 hectare extra groen in de stad. Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.

website

Gemeente Maassluis

Maassluis omarmt de visie van Rainproof: met z’n allen kunnen we de sponswerking van de stad vergroten. Maassluis Rainproof, elke druppel telt! Elke druppel schoon hemelwater is een waardevolle grondstof en kan bijdragen aan een prettige groene, attractieve stad. Simpel gezegd: “Hemelwater is voor de plantjes en hoort niet in het riool.” Gemeente Maassluis investeert met Maassluis Rainproof in een klimaat bestendige stad. Voor Rainproof projecten op en rond schoolpleinen heeft de gemeente kleine subsidies beschikbaar. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Marc van der Leeuw-Damee marcl@maassluis.nl.

Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft een nieuwe subsidie in het leven geroepen voor ‘groenblauwe schoolpleinen’. Hiermee willen we stimuleren dat Dordtse basisscholen hun schoolplein vergroenen. Het is ons streven dat in 2030 alle Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein hebben. De subsidie is opgesplitst in twee regelingen, één voor het ontwerp, de ander voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen.

Het succes van een groenblauw schoolplein valt of staat bij een goed ontwerp. Daarom bieden we zowel hulp bij het maken van het ontwerp als een financiële bijdrage voor de uitvoering van het ontwerp. De gemeente heeft twee ontwerpers geselecteerd met veel ervaring; KRACHTGROEN en Bureau RIS. De school kan na toekenning van de subsidie één van de ontwerpers kiezen en die gaat vervolgens samen met de school aan de slag met een ontwerp. De regeling loopt tot eind 2021. In die periode kunnen tien scholen hier een beroep op doen. Daarnaast is er een subsidie voor de uitvoeringskosten. Hier kunnen vijftien scholen een beroep op doen tot eind dit jaar. Het beschikbare budget hangt af van de grootte van het plein en het aantal bomen dat wordt toegevoegd en is maximaal € 15.000. In 2021 bekijkt de gemeente of ze de regelingen zal verlengen.

website