Financiëlebijdragen

Er zijn verschillende subsidieverstrekkers en fondsen die kunnen helpen bij het financieren van de aanleg van een groenblauw schoolplein. Voorbeelden zijn gemeentes, waterschappen en fondsen. Fonds1818, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fonds Westland, RaboWestland Fonds en Stichting de Groot Fonds zijn voorbeelden van fondsen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van jouw groenblauw schoolplein. Kijk in het onderstaande overzicht of check bij deze fondsen zelf of zij in jouw regio een bijdrage leveren. Tot slot zijn er vaak ook regionale subsidieverstrekkers of bedrijven die bereid zijn te sponsoren.

Sommige gemeentes vallen onder meerdere waterschappen. Wil je controleren onder welk waterschap jouw school valt? Zoek dan op postcode op waterschappen.nl

Tips

  • Begin op tijd met het regelen van de financiering van het groenblauwe schoolplein.
  • Begin bij jouw gemeente, vaak weten zij waar je nog meer terecht kan!
  • Vraag of de stichting waaronder jouw school valt iets kan bijdragen aan het nieuwe schoolplein.
  • Zet een sponsoractie op met behulp van de kinderen!

Hoogheemraadschap van Rijnland

Maatschappelijke Initiatieven

Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland zetten we de verbindende kracht van water centraal. Water raakt ons immers allemaal. Het klimaatbestendig maken van onze regio is iets dat we alleen samen kunnen bereiken. Daarom stimuleert Rijnland de energie, creativiteit en het ondernemerschap van bewoners, organisaties en bedrijven middels het programma ‘maatschappelijke initiatieven’

We hebben in het bijzonder aandacht voor groenblauwe schoolpleinen en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Heb jij als school al plannen liggen en kan je de hulp en expertise van ons waterschap goed gebruiken? Stuur dan een mail met je plannen naar info@rijnland.net o.v.v. “Buurtideeën”.

Rijnland kan daarnaast een financiële bijdrage bieden tot maximaal 25% van de begroting met een maximum van € 10.000,- (zolang het jaarlijkse budget reikt).

website

Waterschap Rivierenland

Subsidieregeling Klimaatactief

De hoogte van de subsidie is 20% of 50%. Hoeveel je krijgt is afhankelijk van de wijk waarin je woont. Is je wijk maximaal ‘matig’ versteend? Dan krijg je 20% subsidie. Is je wijk intensiever versteend? Dan krijg je 50% subsidie. In totaal is er €600.000,- beschikbaar. Alleen de uitvoeringskosten van de maatregel komen in aanmerking voor subsidie. In bijzondere gevallen kunnen de voorbereidingskosten worden vergoed. Deze regeling loopt t/m 31 december 2027 of totdat de subsidie op is.

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Ook in 2023 kunnen buurtbewoners, wijknetwerken, schoolbesturen en belangenverenigingen weer een beroep doen op de subsidiepot ‘Blauwe Bewoners Initiatieven’ van De Stichtse Rijnlanden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Het budget is beperkt; aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

website

Fonds 1818

Fonds 1818 geeft bijdrages voor het vergroenen van schoolpleinen. Zij steunen de organisaties die gevestigd zijn in hun regio en/of gericht zijn op de inwoners van hun regio. De regio van van Fonds 1818 bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Zoeterwoude. Per aanvraag stelt Fonds 1818 een bijdrage beschikbaar van maximaal €10.000,- en eventueel als alles écht klopt €15.000,-. Als jouw school staat in één van de regio’s van Fonds 1818 dan kun jij hier een bijdrage aanvragen. Kijk voor de spelregels en de voorwaarden op de website van Fonds 1818.

Workshop “Groene schoolpleinen” Regio Fonds 1818

Eindelijk wat en aanwinst…. het schoolplein is met veel bloed zweet en tranen vergroend. Wat zijn de leerlingen, ouders en leerkrachten er blij mee. Er wordt heel goed en intensief gebruik van gemaakt. Maar oh jeeh, al dat spelen, ontdekken en beleven met soms wel 200 lln. op 1 dag, dat vraagt nogal wat van zo’n plein. Speelerosie! Hoe houden we het zo? Wat moeten we regelen? Budget? Wat moet er iedere maand gebeuren? Hoe betrekken we hier de leerlingen bij? Wat kunnen we er educatief mee?

Fonds 1818 heeft veel scholen een subsidie gegeven. Maar kwam er ook snel achter dat dit niet voldoende was. Schoolteams moeten geholpen worden bij het onderhouden van het groene plein. Scholen krijgen nu een Workshop ” Onsgroeneschoolplein” aangeboden.

3 workshops voor: Beheer -onderhoud – educatie

In de regio hebben in 2019 al 124 scholen deelgenomen aan deze workshop.
Lees voor meer informatie over het workshopprogramma en de deelname van Lillian Smith van OBS De Grote Beer uit Den Haag.

website

Fonds Schiedam Vlaardingen

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ook scholen in dit gebied kunnen bij het Fonds terecht voor een donatie. In de afgelopen jaren heeft het Fonds al aan tientallen scholen een donatie verstrekt voor de realisatie van een uitdagend schoolplein.

Voor scholen die een groenblauw schoolplein willen realiseren, stelt het Fonds een startdonatie van € 2.000,- beschikbaar voor de planvorming. Daarnaast kan er via het aanvraagformulier een donatie worden gevraagd voor het gehele plan. Hierbij geldt geen maximum bedrag. Wel moet de aanvraag worden ingediend door het schoolbestuur en het plein moet ook buiten schooltijd toegankelijk zijn voor de wijk..

Heeft u voornemens om een uitdagend schoolplein te realiseren, neem dan contact met ons op via 010-4754033, algemeen@fondssv.nl of neem een kijkje op de website

website

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag draagt bij in de ontwerpkosten. Voor iedere school die een ontwerp van een groenblauw schoolplein maakt is maximaal 2000 euro beschikbaar.
De vergoeding voor ontwerpkosten voor een groen-blauw schoolplein maakt deel uit van de subsidieregeling Cofinanciering energiebesparende maatregelen en groen-blauwe schoolpleinen. Als jouw school staat in de Gemeente Den Haag dan kun jij hier subsidie aanvragen.

In de gemeente Den Haag organiseert Stichting Duurzaam Den Haag de Operatie Steenbreek. Zij willen samen de verstening van de stad tegengaan door tuinen, pleinen en straten groener te maken.

Duurzaam Den Haag biedt voor scholen een financiële bijdrage aan m.b.t. beplanting en/of een container voor de afvoer van tegels. Zij kunnen ook een straat/buurtvergroeningsactie organiseren waarbij buurtbewoners en ouders ook tegels uit hun eigen tuin/geveltuin kunnen komen omruilen voor gratis planten. Zo maken we samen de buurt groener en mooier. Kijk op de website voor meer informatie.

Daarnaast verbinden we de scholen met partnerorganisaties die scholen verder kunnen ondersteunen met advies, kennis, materiaal en financiën.

website

Gemeente Vlaardingen

Bomen, struiken, bloemen, gras… waar kunnen kinderen fijner spelen en bewegen dan in een groene omgeving? Een groene omgeving is bovendien een omgeving waar regenwater de grond in kan zakken of gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een moestuintje water te geven. Een plek die leuk en gezond is voor kinderen en bovendien een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijke en natuurvriendelijke stad! Daarom kunnen scholen subsidie aanvragen voor het inrichten van een groenblauwe schoolomgeving.

Als er minder regenwater in het riool terecht komt, vermindert de kans op wateroverlast bij hevige regenbuien. Bovendien is een groenblauwe schoolomgeving een fijne avontuurlijke speelomgeving voor kinderen. Groen zorgt voor koelte op hete dagen. Een groene schoolomgeving is niet voor niets één van de pijlers van de ‘Gezonde School’. Een groenblauw ‘schoolplein’ is verder te gebruiken voor buitenlessen en is uitnodigend voor kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Bovendien kan uw school zo een inspiratie zijn voor ouders, verzorgers en buurtbewoners om ook hun leefomgeving groener te maken en regenwater af te koppelen van het riool.

De gemeente levert met een subsidie een financiële bijdrage om scholen te helpen met de aanleg van een groenblauwe schoolomgeving. Let op: informeer ook eens bij andere organisaties (bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland) naar aanvullende mogelijkheden voor een subsidie voor een groenblauwe schoolomgeving.

website

Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam ondersteunt initiatieven van scholen op het gebied van vergroening en het klimaatbestendig maken van schoolpleinen. Kijk op de website onder het kopje ‘ klimaattips voor bedrijven organisaties en scholen’.

website

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt de aanleg van Groene of groenblauwe schoolpleinen vanuit het duurzaamheidsprogramma. Voor maximaal 3 scholen per kalenderjaar is een maximale bijdrage van € 5.000,- beschikbaar. Bij de toekenning van de bijdrage wordt gekeken naar het plan zelf en de meerwaarde voor de omgeving. Neem contact op via uw vaste contactpersoon binnen de afdeling onderwijs van de gemeente.

Gemeente Maassluis

Maassluis omarmt de visie van Rainproof: met z’n allen kunnen we de sponswerking van de stad vergroten. Maassluis Rainproof, elke druppel telt! Elke druppel schoon hemelwater is een waardevolle grondstof en kan bijdragen aan een prettige groene, attractieve stad. Simpel gezegd: “Hemelwater is voor de plantjes en hoort niet in het riool.” Gemeente Maassluis investeert met Maassluis Rainproof in een klimaat bestendige stad. Voor Rainproof projecten op en rond schoolpleinen heeft de gemeente kleine subsidies beschikbaar. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Marc van der Leeuw-Damee marcl@maassluis.nl.

Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft een nieuwe subsidie in het leven geroepen voor ‘groenblauwe schoolpleinen’. Hiermee willen we stimuleren dat Dordtse basisscholen hun schoolplein vergroenen. Het is ons streven dat in 2030 alle Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein hebben. De subsidie is opgesplitst in twee regelingen, één voor het ontwerp, de ander voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen.

Het succes van een groenblauw schoolplein valt of staat bij een goed ontwerp. Daarom bieden we zowel hulp bij het maken van het ontwerp als een financiële bijdrage voor de uitvoering van het ontwerp. De gemeente heeft twee ontwerpers geselecteerd met veel ervaring; KRACHTGROEN en Bureau RIS. De school kan na toekenning van de subsidie één van de ontwerpers kiezen en die gaat vervolgens samen met de school aan de slag met een ontwerp. De regeling loopt tot eind 2023. In die periode kunnen vijf scholen hier een beroep op doen. Daarnaast is er een subsidie voor de uitvoeringskosten. Hier kunnen ook vijf scholen een beroep op doen tot eind dit jaar. Het beschikbare budget hangt af van de grootte van het plein en het aantal bomen dat wordt toegevoegd en is maximaal € €49.500. Eind 2023 bekijkt de gemeente of ze de regelingen zal verlengen.

website

Gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft veel schoolpleinen die in de periode 2012-2015 vergroend zijn dankzij het Groene Schoolpleinenproject van Fonds 1818. Sommige daarvan zijn echte Icoonprojecten. Voor die scholen is een zgn. APK-keuring met advies belangrijk. Maar alle scholen kunnen om advies vragen bij NDE Leiden (Natuur- en duurzaamheidseducatie). Meer groen past bij het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en vergroenen van Leiden. En meer natuurlijke speelruimte in de wijken, dus door na schooltijd de pleinen open te stellen, past bij het speelbeleid van de gemeente. Met de partners van NDE wordt het educatief gebruik van het schoolplein ondersteund, zoals tijdens de Nationale Buitenlesdag. Ook wordt de Buitenlestraining voor het hele team van het IVN aanbevolen.
Daarnaast heeft NDE een ondersteuningsfonds voor schoolmoestuinen bij school. Opgeleide schoolmoestuincoaches kunnen de school helpen bij de aanvraag en de uitvoering. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Marian Kathmann, nde@leiden.nl.

Gemeente Westland

Vanaf 1 januari 2024 kunnen scholen in gemeente Westland subsidie krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater.
Met de subsidie heeft de gemeente als doel om meer school- en buurtkinderen buiten te laten spelen in een natuurrijke omgeving, bewegen te stimuleren, meer groen in de kernen te realiseren en de kernen klimaatbestendiger te maken.

Voor het vergroenen van de schoolpleinen is een bedrag van €150.000 beschikbaar. Een school kan maximaal € 50.000 aan subsidie krijgen, verdeeld als volgt:
Maximaal € 40.000 voor aanleg van het schoolplein;
Maximaal € 5.000 voor ontwerp van het schoolplein;
Maximaal € 5.000 voor beheer van de eerste vijf jaar.

website