© IKC De Regenboog, Hoogheemraadschap van Delfland

Financiëlebijdragen

Er zijn verschillende subsidieverstrekkers en fondsen die kunnen helpen bij het financieren van de aanleg van een groenblauw schoolplein. Voorbeelden zijn gemeentes, waterschappen en fondsen. Fonds1818, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fonds Westland, RaboWestland Fonds, Jantje Beton en Stichting de Groot Fonds zijn voorbeelden van fondsen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van jouw groenblauw schoolplein. Kijk in het onderstaande overzicht of check bij deze fondsen zelf of zij in jouw regio een bijdrage leveren. Tot slot zijn er vaak ook regionale subsidieverstrekkers of bedrijven die bereid zijn te sponsoren.

Sommige gemeentes vallen onder meerdere waterschappen. Wil je controleren onder welk waterschap jouw school valt? Zoek dan op postcode op www.waterschappen.nl

Tips

  • Begin op tijd met het regelen van de financiering van het groenblauwe schoolplein.
  • Begin bij jouw gemeente, vaak weten zij waar je nog meer terecht kan!
  • Vraag of de stichting waaronder jouw school valt iets kan bijdragen aan het nieuwe schoolplein.
  • Zet een sponsoractie op met behulp van de kinderen!

Provincie Zuid-Holland

‘Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen’
1.000 – 15.000 financiële bijdrage: maximaal 50% van de kosten worden vergoed. Hieronder vallen: begeleidingskosten, weghalen van verharding, graafwerkzaamheden, natuurbelevings- en spelelementen, het aanplanten van groen (bloeiend) plantmateriaal en alle daadwerkelijke water (bewustzijns) maatregelen (grindkoffers, watergootjes, waterspeelelement, regenton etc.)
Scholen die een toekenning hebben gekregen van het Themafonds krijgen als extra een gratis buitenlestraining aangeboden van IVN Zuid-Holland (max 5 docenten per school). Meld je aan op IVN Training buitenles Zuid-Holland

website

Hoogheemraadschap van Delfland

‘Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie’
Delfland subsidieert 20 à 25% van de watermaatregelen. Dit noemen we de ‘groenblauwe’ kostenposten. Daaronder vallen posten zoals ontharding en beplanting. Alle overige kosten (denk bijvoorbeeld aan toevoegen verharding of de aanleg van speeltoestellen) zijn niet subsidiabel. De groenblauwe kostenposten die gesubsidieerd worden zijn: ontwerpkosten, begeleidingskosten, weghalen verharding, graafwerkzaamheden, het aanplanten van groen, en alle daadwerkelijke water(bewustzijns)maatregelen (grindkoffers, infiltratieput, watergootjes, waterspeelelement, regenton, etc.).
De bijdrage is gemaximaliseerd op 15.000 euro. Tot 50.000 euro aan ‘groenblauwe’ kosten dragen we 25% bij (met een maximum van 10.000 euro), zijn deze kosten hoger dan 50.000 euro, dan dragen we 20% bij (met een maximum van 15.000 euro).

website

Hoogheemraadschap van Rijnland

Pilot ‘Maatschappelijke Initiatieven’
Het hoogheemraadschap van Rijnland doet een pilot maatschappelijke initiatieven, om te experimenten en te leren hoe we beter kunnen aansluiten op de energie, creativiteit en het ondernemerschap van bewoners. Als we ons gebied klimaatbestendig willen maken, kunnen we dat als waterschap niet alleen. Het raakt ons allemaal! We hebben in deze pilot speciale aandacht voor groen blauwe schoolpleinen en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Voor de pilot steunen we in 2019 vijf scholen, verspreid over ons gebied. Deze scholen hebben we al geselecteerd. In de loop van 2019 gaan we bekijken of en hoe deze pilot een vervolg krijgt.

Heb jij als school al plannen liggen en kan je de hulp en expertise van ons waterschap goed gebruiken? Stuur dan een mail met je plannen naar info@rijnland.net o.v.v. Groen blauw schoolplein. We hebben in 2019 slechts zeer beperkte financiële middelen, maar uw vragen en belangstelling kunnen ons helpen om het onderwerp bestuurlijk onder de aandacht te brengen.

website

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

‘Financiële bijdrage voor een groenblauwe omgeving’
We zijn vooral op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen in het waterbeheer. We verlenen hiervoor eenmalige subsidie aan bewoners en bedrijven voor financiering van initiatieven op gebied van de waterschapstaken zoals genoemd in het waterbeheerplan. De initiatieven staan in het teken van bevordering van duurzaam waterbeheer en/of waterbewustzijn binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap.

website

Waterschap Rivierenland

‘Subsidieregeling Klimaatactief’
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,= voor elke aanvraag. Bij samenwerkingsprojecten in de buurt, geïnitieerd door bijvoorbeeld buurtorganisaties, kan de subsidiebijdrage door het bestuur worden verhoogd naar maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000. In totaal is 500.000,- beschikbaar. Alleen de uitvoeringskosten van de maatregel komen in aanmerking voor subsidie. In bijzondere gevallen kunnen de voorbereidingskosten worden vergoed. Deze regeling loopt t/m 31 december 2021.

website

Hoogheemraadschap van Stichtse Rijnlanden

‘Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven’
Ook in 2019 kunnen buurtbewoners, wijknetwerken, schoolbesturen en belangenverenigingen weer een beroep doen op de subsidiepot ‘Blauwe Bewoners Initiatieven’ van De Stichtse Rijnlanden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Het budget is beperkt; aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

website

Fonds 1818

Fonds 1818 geeft bijdrages voor het vergroenen van schoolpleinen. Zij steunen de organisaties die gevestigd zijn in hun regio en/of gericht zijn op de inwoners van hun regio. De regio van van Fonds 1818 bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Zoeterwoude. Per aanvraag stelt Fonds 1818 een bijdrage beschikbaar van maximaal €10.000,- en eventueel als alles écht klopt €15.000,-.
Als jouw school staat in één van de regio's van Fonds 1818 dan kun jij hier een bijdrage aanvragen. Kijk voor de spelregels en de voorwaarden op de website van Fonds 1818.

Workshop “Groene schoolpleinen” Regio Fonds 1818
Eindelijk wat en aanwinst…. het schoolplein is met veel bloed zweet en tranen vergroend. Wat zijn de leerlingen, ouders en leerkrachten er blij mee. Er wordt heel goed en intensief gebruik van gemaakt. Maar oh jeeh, al dat spelen, ontdekken en beleven met soms wel 200 lln. op 1 dag, dat vraagt nogal wat van zo’n plein. Speelerosie! Hoe houden we het zo? Wat moeten we regelen? Budget? Wat moet er iedere maand gebeuren? Hoe betrekken we hier de leerlingen bij? Wat kunnen we er educatief mee?
Fonds 1818 heeft veel scholen een subsidie gegeven. Maar kwam er ook snel achter dat dit niet voldoende was. Schoolteams moeten geholpen worden bij het onderhouden van het groene plein. Scholen krijgen nu een Workshop ” Onsgroeneschoolplein” aangeboden.

3 workshops voor: Beheer -onderhoud - educatie.

In de regio hebben in 2019 al 124 scholen deelgenomen aan deze workshop.
Lees voor meer informatie over het workshopprogramma en de deelname van Lillian Smith van OBS De Grote Beer uit Den Haag.

website

Fonds Schiedam Vlaardingen

Fonds Schiedam Vlaardingen heeft een subsidie regeling waar scholen een beroep op kunnen doen om hun schoolplein klimaatbestendig in te richten.
Voor scholen die een groen schoolplein willen realiseren, stelt het Fonds een startdonatie van € 2.000,- beschikbaar voor de planvorming. Inmiddels zijn er tientallen schoolpleinen in Schiedam en Vlaardingen mede mogelijk gemaakt door het fonds.

website

Gemeente Westland

De gemeente verdubbelt in 2019 de bijdrage die Delfland verleent voor maatregelen aan het plein. De aanvraag kan gedaan worden met de beschikking van Delfland. Houd dus rekening met enige doorlooptijd. Of na 2019 nog geld beschikbaar is, is niet bekend.
Als jouw school staat in de Gemeente Westland dan kun jij hier subsidie aanvragen.

website

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag draagt bij in de ontwerpkosten. Voor iedere school die een ontwerp van een groenblauw schoolplein maakt is maximaal 2000 euro beschikbaar.
Regeling wordt z.s.m. beschikbaar gemaakt.
Als jouw school staat in de Gemeente Den Haag dan kun jij hier subsidie aanvragen.

Gemeente Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen werkt momenteel een subsidieregeling uit voor groenblauwe schoolpleinen.
Als jouw school staat in de Gemeente Vlaardingen dan kun jij hier subsidie aanvragen.

Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam ondersteunt initiatieven van scholen op het gebied van vergroening en het klimaatbestendig maken van schoolpleinen. Kijk op de website onder het kopje ' klimaattips voor bedrijven organisaties en scholen'

website

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt de aanleg van Groene of groenblauwe schoolpleinen vanuit het duurzaamheidsprogramma. Voor maximaal 3 scholen per kalenderjaar is een maximale bijdrage van € 5.000,- beschikbaar. Bij de toekenning van de bijdrage wordt gekeken naar het plan zelf en de meerwaarde voor de omgeving. Neem contact op via uw vaste contactpersoon binnen de afdeling onderwijs van de gemeente.