© IKC De Regenboog, Hoogheemraadschap van Delfland

inspiratie voor maatregelen voor een duurzamer schoolplein

Toon
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Afkoppelen hemelwaterafvoer

© IKC De Regenboog
© RKBS Mariaschool
© atelier GROENBLAUW
0
1
2
 ‹
 ›

Bij het afkoppelen van de regenpijp stroomt het regenwater niet meer het riool in maar kan het lokaal gebruikt worden. Het regenwater kan opgevangen worden in open gootjes en over het schoolplein weggevoerd worden naar een lager gelegen gedeelte met zand, een groenstrook, een ondergrondse grindkoffer of een wadi waar het water kan infiltreren. Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van het gebouw wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen.

Hoe werkt het
Door regenpijpen bij scholen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Bij gemengde rioolstelsels zijn er nog meer voordelen: er wordt minder, relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd; het is minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen; en bij lokale infiltratie wordt het grondwater aangevuld.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

  • Het maken van open gootjes en waterlopen;
  • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn om het overtollige water af te voeren;
  • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi;
  • Infiltratiekratten;
  • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.

Alle voorzieningen voor regenwateropvang zoals een regenton, wadi of een buffer- en infiltratievoorziening hebben een overstort nodig bij voorkeur op een nabijgelegen sloot. De overstort is nodig om te voorkomen dat het schoolplein onder water komt te staan bij hele hevige buien. Als er geen sloot aanwezig is dan kan de overstort gekoppeld worden aan een regenwaterriool.
Al deze maatregelen die te vinden zijn op deze website, helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op het schoolplein te voorkomen en dragen daarnaast bij aan speelplezier en educatie.

Infiltratiecapaciteit
In zandgrond kan water makkelijk infiltreren, maar in een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam infiltreren. Denk bijvoorbeeld aan hoogteverschillen met verdiepte delen waar het water tijdelijk kan blijven staanof een wadi.Als er te weinig ruimte is, kan de regenpijp gekoppeld worden aan ondergrondse voorzieningen zoals infiltratiekratten. Een andere mogelijkheid is dat het regenwater eerst opgeslagen wordt en vervolgens gebruikt wordt voor de wc-spoeling en/of om het groen te besproeien.

Ieder vorm van regenwaterinfiltratie is van belang in het sterk verharde stedelijk gebied. Door zoveel mogelijk water te laten infiltreren en het grondwater aan te vullen kan droogte in beperkte mate verzacht worden.  Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

kosten
zeer weinig kosten
moeilijkheid
vrij makkelijk
onderhoud
weinig onderhoud
×