IKC De Regenboog,Maassluis

Het idee

Toen, ruim drie jaar geleden, kinderen aangaven dat zij het plein saai vonden en meer uitdaging wilden was dit de aanleiding voor directeur Hans Wijma van IKC De Regenboog, om het schoolplein te ontharden, te vergroenen en aan te passen aan deze tijd. Samen met de kinderen zijn ideeën verzameld en zijn ze tot een gezamenlijk plan gekomen.

De voorbereiding

De school heeft vervolgens contact gezocht met Jeroen Hooijmeijer van Collectief De Stadsoase (samenwerkingsverband Van Breek tuinontwerp en De Snoepjestuin) om mee te denken over een ontwerp en realisatie van het nieuwe schoolplein. Al snel werd duidelijk dat er naast de subsidie van de gemeente meer geldbronnen nodig zouden zijn om een groenblauw schoolplein te realiseren. Jeroen heeft contact gezocht met het Hoogheemraadschap Delfland en het plan voor het vergroenen van het schoolplein aan hen voorgelegd. Vervolgens is met de schoolleiding onderzocht welke subsidiegevers nog meer benaderd konden worden en welke fondsenwervingsacties opgezet konden worden binnen de school voor meer financiële middelen. De uiteindelijke subsidieaanvragen en de financiële afhandeling van de toegekende subsidies zijn door de school geregeld.

Het ontwerp

Op het oude, nagenoeg volledig verharde schoolplein waren bomen het enige groenelement; deze bomen zorgden voor schaduw op warme dagen. Het uitgangspunt voor het ontwerp van het nieuwe schoolplein was dan ook het handhaven van de reeds aanwezige bomen.
Naast de bomen was het realiseren van hoogteverschillen en verstopplekken leidend. Door het gebruik van verschillende natuurlijke materialen en veel verschillende hoekjes en speelaanleidingen is het plein optimaal groenblauw en is het zo leuk geworden om te spelen dat kinderen uit de buurt er na schooltijd en in de vakanties graag gebruik van maken.
Bekijk de ontwerptekening van het schoolplein

Voor

Een betegeld plein voor de aanleg van het groenblauwe plein.
© Google Maps

Na

Een groenblauwe plein met grote keien om over te lopen op het aangelegde plein.
© Thierry Schut

Wateropgave

In het ontwerp is men uitgegaan van het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het dak. Het water gaat nu naar een groenvak met folie en waterminnende planten, de overstort van dit vak gaat via (speel)gootjes op het plein naar de grote houtsnippervakken waar het kan infiltreren. De speelgootjes zijn vanwege kostenbesparing uiteindelijk zelf gemaakt in beton.
De grote houtsnippervakken zijn mede aangelegd voor waterberging en infiltratie. Het overtollig water wordt afgevoerd naar de zijkant van het perceel richting een gemeenteplantsoen bij een voetbalveld waar het kan infiltreren.

Groen

Een aantal fruitbomen zijn erbij geplant op het kleuterplein om ook hier wat schaduw te creëren. Daarnaast zijn enkele grote heesters toegevoegd aan de bomen op beide pleinen.
Om de biodiversiteit te vergroten is er een gevarieerde en deels inheemse beplanting toegepast; daarnaast is er een takkenril gemaakt waar kleine beestjes een schuilplaats kunnen vinden.

Hitte

Om de hitte te verzachten zijn de bestaande bomen behouden gebleven en zijn er op het kleuterplein bomen geplant. Verder is het hek verzet zodat er meer toegang tot schaduwrijke plekken vanaf het plein is.

Speelaanleidingen

Door met hoogteverschillen te werken en schuil -en verstopplekjes te maken ontstaan er vanzelf speelaanleidingen die kinderen uitdagen. Er is een wilgenhutje voor de allerkleinsten en een speelheuvel met een rioolbuis die aan de andere kant van de speelheuvel uitkomt in een muurtje met daarin ook weer hoogteverschillen. Op het plein liggen grote maaskeien en boomstammen om te klauteren en een loopbrug met looplijn om te balanceren. Een groot succes zijn ook de watergootjes die niet alleen laten zien hoe het water stroomt, in droge toestand valt er met knikkers of takjes ook nog volop te spelen.
Ook aan buiteneducatie en optredens is gedacht: er is een podium met zitmuurtjes en voor de kleuters is er een bank rond een boom.
Voor dit schoolplein hebben de ontwerpers gekozen voor vruchtdragende heesters en bomen die opgenomen zijn in de beplanting.
Heel bewust is er gekozen om geen echte moestuin te maken omdat dit veel onderhoud vraagt en eigenlijk alleen mogelijk is als de moestuin geïntegreerd wordt in een lesprogramma en als de moestuin ook tijdens vakanties verzorgd wordt.

Aanleg, onderhoud en samenwerking

Het Collectief De Stadsoase heeft samen met de Moestuinman het groenblauwe schoolplein aangelegd. Uiteindelijk is er is op twee punten afgeweken van het ontwerp: de wadi is vervallen vanwege de vervuilde ondergrond van het schoolplein en de draden met klimplanten boven het voetbalveld zijn vervallen.
De eerste twee jaar hebben het Collectief De Stadsoase met ouders en het team van de school het onderhoud van het schoolplein verzorgd. Tegenwoordig doen de ouders en het team van de school het benodigde onderhoud.
De betrokken partijen zoals de school, de verschillende afdelingen van de gemeente Maasluis, het Hoogheemraadschap Delfland en andere betrokken partijen hebben allemaal nauw samengewerkt met het Collectief De Stadoase om het plein te realiseren.
De buurt heeft enthousiast gereageerd; na schooltijd en in de vakanties is het schoolplein toegankelijk en wordt er heerlijk gespeeld.

Leerpunten en tips

Het voortraject is heel belangrijk geweest; omdat het schoolteam van het begin af aan nauw betrokken was en achter het idee stond, liep de samenwerking tussen ontwerp en uitvoering erg goed.
Door het vegen van de houtsnippers mee te nemen in dagelijkse activiteiten in bijvoorbeeld een veegrooster, houd je het plein makkelijk schoon en blijven de kinderen ook betrokken.
De houtsnippers moeten regelmatig aangevuld worden; maak hierover afspraken met de gemeentelijke groenvoorziening. Stem de levering van houtsnippers af met de gemeente; deze hebben vaak houtsnippers ‘over’; dat scheelt in het budget.
Een moestuin op een schoolplein is alleen mogelijk als er een intensief educatief programma aan gekoppeld is en er iemand de verantwoordelijkheid voor neemt. Een moestuin is erg arbeidsintensief en heeft ook zorg nodig in de schoolvakanties. Het is daarom makkelijker om vruchtdragende bomen, struiken en kruiden te planten in de groenvakken.

© Thierry Schut
© Thierry Schut
© Thierry Schut
© Thierry Schut
© Thierry Schut
© Thierry Schut
© Thierry Schut
© Thierry Schut
1
2
3
4
5
6
7
8

Wie heeft het gerealiseerd?

Ontwerp:
Holger Breek van Tuinontwerp Breek


Aanleg:
Samenwerkingsverband van De Snoepjestuin, van Breek tuinontwerp en De Moestuinman

Mijn kinderen willen het liefst iedere dag naar school om lekker buiten te kunnen spelen!

Toegepaste maatregelen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Begroeide pergola voor schaduw

Maatregel

Een begroeide pergola op een schoolplein zorgt voor schaduw. Onder een pergola kan een speelvoorziening of een buitenlokaal gemaakt worden.

Lees meer

Waterdoorlatende (half)verharding

Maatregel

Veel van de verharding op een schoolplein kan vervangen worden door regenwater doorlatende verharding.

Lees meer

Gootjes en waterlopen maken water beleefbaar

Maatregel

Een waterloop gemaakt van verschillende open goten geeft urenlang speelplezier.

Lees meer

Beplanting voor biodiversiteit

Maatregel

Beplanting op een schoolplein zorgt voor een fijne atmosfeer, seizoenbeleving, kleur, geur en smaak.

Lees meer

Natuurlijke schaduw van bomen

Maatregel

Bomen op een schoolplein zorgen in de zomer voor aangename verkoeling door schaduw op de speelplekken.

Lees meer

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Maatregel

Het regenwater kan opgevangen worden in open gootjes en over het schoolplein weggevoerd worden naar een lagergelegen gedeelte.

Lees meer

Hoogteverschillen en verdiepte delen voor tijdelijke waterberging

Maatregel

Een schoolplein met hoogteverschillen creëert verschillende speelzones zeker als de hoogteverschillen gecombineerd worden met speelaanleidingen.

Lees meer

Speelaanleidingen zoals klimboom, stapstenen, touwbrug, e.d.

Maatregel

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van een kind. Juist de afwisseling tussen de schoolse activiteiten en fysiek actief bezig zijn vormen een mooie a...

Lees meer

Wilgentunnel of wilgenhut, om te verstoppen of fantasiespel

Maatregel

Een wilgenhut of wilgentunnel prikkelt de fantasie van kinderen en is gemakkelijk te maken.

Lees meer

Zitranden

Maatregel

Zitranden op een schoolplein kunnen verschillende functies vervullen. Ze kunnen als plek op het schoolplein dienen waar docenten, ouders en kinderen k...

Lees meer
Alle maatregelen

Subsidies en kosten

  • Kosten: Kosten ontwerp en aanleg: Circa €105.000,- incl. btw. Kosten ontwerp en aanleg peuter/kleuterplein circa € 18.000,- incl. btw.
  • Subsidies en bijdragen: Gemeente Maassluis, Hoogheemraadschap Delfland, Fonds Schiedam Vlaardingen, Jantje Beton, Schoolfonds, Stichting Un1ek, kleinere fondsen
‹  Alle projecten